I vy nám můžete

(pomoci slyšet)

Zkuste si představit, že neslyšíte. Nikoli chvilku, jako když si zacpete uši. Představte si, že neslyšíte neustále. Jediný zvuk, který vnímáte je ticho. A zkuste si představit, že se v tomto stavu máte něco naučit, třeba číst nebo další dovednosti. Nikdo vám neřekne, jak se to dělá, protože byste ho neslyšeli.  A představte si, že jste k tomu ještě tak malí, že většinu věcí nedokážete vydedukovat rozumem. Jediné, co vám zbývá, je nekonečná trpělivost a spoléhání na pomoc rodičů. Ale ti nemají nekonečné zdroje. Nemusí mít dost peněz na pomůcky, které by vám pomohly. Vítejte ve světě dětí se sluchovým postižením.

V dětství, kdy se osobnost člověka teprve utváří, učí se všemu, co pro život potřebuje, je sluch zcela zásadní. Existuje celá řada pomůcek, které mohou dětem se sluchovým postižením alespoň trochu usnadnit jejich složitou a namáhavou cestu na startu života a umožnit jim integraci do společnosti, vzdělávání, nabídnout jim rovnocennou šanci na běžný život.

Kvalitní sluchadla, baterie pro jejich napájení a další pomůcky jsou velmi nákladné a mnoho rodin si jejich pořízení pro své děti nemůže dovolit. A proto je tady Ozvěna. Prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí shromažďuje finanční prostředky, které konkrétně a transparentně rozděluje konkrétním rodinám na konkrétní pomoc.

 

Nadační fond Ozvěna pomáhá dětem a mladistvým
se sluchovým postižením.

Naše poslání

Umožnit dětem se sluchovým postižením integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit všech běžných aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Náš cíl

Získávání finančních prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

Nadační fond Ozvěna je součástí příběhu více než 200 rodin po celé ČR.
Na pomoc dětem se sluchovým postižením se nám už povedlo sehnat a rozdělit miliony Kč.

Možností pomoci je několik a každá se počítá!

Podpořit činnost Nadačního fondu Ozvěna, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy. Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

Pomáháme transparentně, konkrétně, bezpečně.
Přidejte se a podpořte nás.

Nezištná podpora

Pokud chcete nezištně podpořit činnost Nadačního fondu Ozvěna, budeme vám velmi vděční. Pro rychlý převod peněz můžete využít QR kód nebo můžete ručně zadat číslo účtu v příkazu k úhradě. Děkujeme!

Pokud nás chcete podpořit prostřednictvím darovací smlouvy, čtěte, prosím, níže.

Číslo účtu
Nadačního fondu Ozvěna

2100597827 / 2010

QR platba

Přímá podpora na darujme.cz

Pro nezištnou podporu NF Ozvěna můžete využít zabezpečeneu platbu přes portál darujme.cz. 

Zvažte prosím pravidelnou podporu, která nám velmi pomůže. 

I malé částky jsou pro nás velkou pomocí.

Děkujeme!

 

Co říká zákon:

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (nejčastěji peněžní prostředky, movitá věc, příp. nemovitost), který je realizován na základě darovací smlouvy. Dar může i nemusí být určen na přesně vymezený účel. V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 8 nebo §20 odstav.8). Dar poskytnutý neziskovým organizacím jako jsou nadace či nadační fondy podmínky tohoto ustanovení zákona splňují.

Daňové výhody pro dárce

Dárce – fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Sponzorování

Od darování je nutné odlišit tzv. sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi – podnikateli. Na rozdíl od daru je tedy sponzoringu možno využít pouze ve vztahu s podnikatelem. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku. Náklady na propagaci a reklamu jsou pro podnikatele daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Veškeré potřebné formality včetně darovací smlouvy připravíme a zařídíme.
Ochotně s vámi probereme detaily včetně konkrétního účelu vašeho daru.

Děkujeme!